I LIKE THIS STYLE VK

Vigo d'Arsouilles x Carolus II
Stallion, 2013

This gorgeous stallion was born in 2013. His mother is Freestyle VK.